In bài này
Chuyên mục: Giới thiệu
Lượt xem: 6806

Nhà trường đã xác định người học là “trung tâm”, là “đối tượng” trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nư­ớc nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng nên từ khi nhập trường, học sinh - sinh viên đã được nhà trường hướng dẫn đầy đủ về mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo và các yêu cầu kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội và được chăm sóc sức khỏe theo qui định, được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội; được rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống để trở thành những người trí thức trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Ngay từ đầu khoá học, nhà trường đã hướng dẫn cho người học về mục tiêu đào tạo, các chương trình đào tạo và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập, các điều kiện thi kết thúc học phần, học và thi lại học phần, điều kiện ngừng học, thôi học, điều kiện thi tốt nghiệp, tốt nghiệp, chuẩn đầu ra, quy định về chuyển trường ... thông qua “ Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên ” đầu khoá học. Bên cạnh đó, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận đầy đủ các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nội quy, quy định của nhà trường như: tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” đầu năm, cuối khoá, thông báo qua sinh hoạt lớp hằng tuần, chào cờ hằng tháng, “Kế hoạch công tác học sinh, sinh viên hàng tháng” của nhà trường . Nhà trường đã công bố rộng rãi chương trình đào tạo của các ngành, kế hoạch giảng dạy và học tập năm học cho từng lớp, từng học sinh sinh viên. Các chuẩn kiến thức và kỹ năng đầu vào và đầu ra của chương trình đào tạo được in trong sổ tay đào tạo, cung cấp cho tất cả học sinh sinh viên; thành lập website của nhà trường, trong đó có đầy đủ các thông tin cần thiết, cập nhật thường xuyên các chủ trương, chính sách, thông báo nội bộ, lập diễn đàn học sinh sinh viên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người học; từ đó giúp Ban Giám hiệu có những điều chỉnh kịp thời cho người học. Kế hoạch công tác hàng năm của nhà trường được công bố rộng rãi; Các văn bản quy định về việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập được đưa lên website, được thông báo rộng rãi đến tận từng học sinh, sinh viên; Người học được khảo sát, được phỏng vấn và lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

{modulepos article}